ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงินบำเหน็จ และส.ค.ส.1

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงินบำเหน็จ และส.ค.ส.1 สำหรับสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042180658 – 110 ฝ่ายสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

รายชื่อที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
ส.ค.ส.1
บำเหน็จสมาชิก

Leave a Comment