ปฎิทินประจำเดือน 1.ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2.กำหนดประชุมอนุมัติเงินให้กู้วันที 17 มีนาคม 3.รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติวันที 27-31 มีนาคม 4.จ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกวันที 31 มีนาคม
Banner new site new app-01
BannerMount1920x600-03-01
Banner new site Follow My Contract-01
Banner_new_site_123456-01
Print
Print
กำหนดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 4.80 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.00 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ

อัตราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี

นายพยัคฆพล รอดชมภู

ประธานกรรมการ
082-9145535

นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข

ผู้จัดการ
081-9750433