ปฎิทินประจำเดือน 1.ส่งคำขอกู้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2.กำหนดประชุมอนุมัติเงินให้กู้วันที 17 สิงหาคม 3.รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติวันที 25-31 สิงหาคม 4.จ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกวันที 31 สิงหาคม
Print
Banner new site Follow My Contract-01
Print
Print
BannerMount1920x600-03-01
Banner_new_site_123456-01
กำหนดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 5.25 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.00 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยงเงินฝากพิเศษ

อัตราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี

นายพยัคฆพล รอดชมภู

ประธานกรรมการ
088-0551336

นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข

ผู้จัดการ
081-9750433