ปฎิทินประจำเดือน 1.ส่งคำขอกู้ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2.กำหนดประชุมอนุมัติเงินให้กู้วันที่ 17 มกราคม 3.รับ-ส่งสัญญาเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติวันที่ 25-31 มกราคม 4.จ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกวันที่ 31 มกราคม
Print
Print
Print
Banner_new_site_12112564-04
กำหนดอัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-เงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ทุกประเภท

อัตราร้อยละ 5.25 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราร้อยละ 2.00 บาทต่อปี

ดอกเบี้ยงเงินฝากพิเศษ

อัตราร้อยละ 2.50 บาทต่อปี

นายพยัคฆพล รอดชมภู

ประธานกรรมการ

นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข

ผู้จัดการ