1. เงินฝากออมทรัพย์
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 บาท ต่อปี เปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท
  • จำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อครั้ง ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาท ต่อปี เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาท
  • จำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ต่อครั้ง ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้
  • การฝาก – ถอน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษผ่านเคาน์เตอร์สหกรณ์เท่านั้น
  • กรณีถอนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนจะถูกคิดค่าธรรมเนียมในการถอนอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท

การฝาก – ถอน เงินฝากออมทรัพย์

 • การฝากเงิน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ ภายในเวลา 15:30 น. สหกรณ์จะดำเนินการฝากให้ในวันถัดไป หากแจ้งหลังเวลาที่กำหนด สหกรณ์จะดำเนินการฝากให้ในอีก 2 วันทำการถัดไป
 • การฝากเงิน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า สหกรณ์จะดำเนินการฝากในวันถัดไป
  กรณีโอนเงินสดผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์ มียอดเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท แจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อน เวลา 15:30 น.สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันที่แจ้ง
 • ถอนเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
  ถอนเงินฝากเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ
 • ถอนเงินฝากเกินกว่า 30 ล้านบาท แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
 • การฝากเช็คที่สหกรณ์ ระหว่างเวลา 08.30 – 11.30 น. และต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ สหกรณ์จะดำเนินการฝากให้ในวันที่สหกรณ์เรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นได้

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย

เนื่องจากปัจจุบันมีสมาชิกใช้บริการถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM เป็นจำนวนมาก ทำให้ระบบการสำรอการจ่ายเงินของสหกรณ์กับธนาคารไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก สหกรณ์จึงขอกำหนดวงเงินที่สมาชิกสามารถถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทยกี่ครั้งก็ได้ แต่จำนวนเงินที่ถอนรวมกันต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อวัน

กรณีมอบอำนาจรับเงินฝากออมทรัพย์ โดยมอบให้ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และสมาชิกเท่านั้น โดยนำบัตร ประจำตัวของเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบมาด้วยทุกครั้ง ยกเว้น บัตรหมดอายุ