1. เงินฝากออมทรัพย์
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 1,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
  • ในการรักษาบัญชี ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 500 บาท
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
  • จำกัดจำนวนการถอน คือ สามารถถอนได้ 1 ครั้งต่อเดือน กรณีถอนมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือนจะถูกคิดค่าธรรมเนียมในการถอนอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ถอน โดยจะคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 500 บาท
  • ในการรักษาบัญชี ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชี ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

เงื่อนไขการฝาก – ถอน เงินสดที่สหกรณ์ฯ

 • สหกรณ์รับฝากเงินสด/ถอนเงินสด ไม่เกิน 5 แสนบาทต่อบัญชี เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธุรกรรมเงินสด หากสมาชิกมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมเงินสดเกินกว่ากำหนด ให้แจ้งสหกรณ์ฯทราบอย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.

งื่อนไขการฝาก-ถอนเงิน จำนวนตั้งแต่ 1ล้านบาทขึ้นไป มีดังนี้

 • ฝากเงินจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท สหกรณ์ฯจะทำธุรกรรมให้ในวันถัดไป
 • ฝากเงินจำนวน 3 ล้านบาทขึ้นไป สหกรณ์ฯจะทำธุรกรรมให้ใน 2 วันทำการถัดไป
 • ถอนเงินจำนวน 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท แจ้งล่วงหน้า 1 วันทำการ (สหกรณ์จ่ายเป็นเช็ค)
 • ถอนเงินจำนวน 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน10ล้านบาท แจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ (สหกรณ์จ่ายเป็นเช็ค)
 • ถอนเงินจำนวน 10 ล้านบาทขึ้นไป แจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ (สหกรณ์จ่ายเป็นเช็ค)

การถอนเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทย

สหกรณ์กำหนดวงเงินที่สมาชิกสามารถถอนเงินฝากผ่านระบบ ATM ธนาคารกรุงไทยกี่ครั้งก็ได้ แต่จำนวนเงินที่ถอนรวมกันต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อวัน

กรณีมอบอำนาจรับเงินฝากออมทรัพย์ โดยมอบให้ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา และสมาชิกเท่านั้น โดยนำบัตร ประจำตัวของเจ้าของบัญชีและผู้รับมอบมาด้วยทุกครั้ง ยกเว้น บัตรหมดอายุ