การกู้เงินกู้พิเศษ (พ) มี 2 ประเภท คือ กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดการกู้พิเศษ ดังนี้

 1. สมาชิกผู้กู้ กู้ได้ 80 – 95 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,500,000 บาท ส่งชำระสูงสุด 360 งวด
 2. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป หรือส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 18 งวด
 3. สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักชำระหนี้งวดแรก 30% ของเงินเดือน หรือเงินเดือนเหลือแนบเอกสารรายละเอียดเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 4. มีหุ้น 20% ของวงเงินที่อนุมัติให้กู้
 5. หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษ เป็นของสมาชิกหรือคู่สมรสเท่านั้น
 6. ต้องมีหลักทรัพย์ที่เป็นโฉนด หรือ น.ส.3ก. และอาคารเคหะสงเคราะห์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาให้กูได้ คือ ที่ดินที่มีบ้านพักอาศัย ที่สวนที่นา ที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์ สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักอาศัย)
 7. กรณีไถ่ถอนจากธนาคาร ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ สัญญาจำนอง, สัญญาเงินกู้ และใบเสร็จชำระหนี้ธนาคารเดือนล่าสุดจากธนาคาร
 8. ต้องมีผู้ค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ตามวงเงินที่ขอกู้

เอกสารประกอบการยื่นกู้พิเศษ

 1. ใบแจ้งรายละเอียดเงินเดือน
 2. สำเนาบัตรผู้กู้ / คู่สมรส / ผู้ถือกรรมสิทธิ์ / ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ / คู่สมรส / ผู้ถือกรรมสิทธิ์
 4. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน (กรณีที่อยู่ไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้)
 6. สำเนาโฉนดขนาดเท่าฉบับจริงครบทุกหน้า (ต้องไม่ใช่ฉบับสำนักงานที่ดิน) หนังสือรับรองราคาประเมินจากกรมที่ดิน/พิมพ์จากเว็บไชต์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 7. แผนที่ตั้งหลักทรัพย์ที่นำมาจำนองกับสหกรณ์
 8. ที่ดินว่างเปล่าต้องมีหมุดหลักเขตให้เห็นตัวเลขชัดเจนตรวจสอบได้ อย่างน้อย 3 หมุดหลักเขต
 9. กรณีมีการต่อเติม แก้ไข ตัดแปลงสิ่งปลูกสร้าง ต้องมีหนังสือขออนุญาต ต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง
 10. ที่ดิน ตามราคาประเมินของทางราชการ 100%
 11. สิ่งปลูกสร้าง ตามราคาประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 80%
 12. ค่าใช้จ่ายการประเมินหลักทรัพย์และจดนิติกรรมจำนอง รายละ 4,500 บาท ที่ดินตั้งอยู่ต่างจังหวัด รายละ 5,500 บาท

การกู้เงินสามัญ (ส)

 1. กู้ได้ 50 เท่าของเงินเตือน แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
 2. ต้องมีหุ้น 20% ของวงเงินอนุมัติให้กู้
 3. ต้องทำประกันสินเชื่อ ตามวงเงินกู้ในส่วนที่เกินเงินค่าหุ้นและสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้
 4. จ่ายเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน
 5. ต้องมีผู้ค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ตามวงเงินที่ขอกู้
 6. ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 180 งวด
 7. ส่งชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงสามารถขอกู้ใหม่ได้
 8. จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในสหกรณ์
 9. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้งวดแรก 30%

การกู้เงินไม่เกินมูลค่าของหุ้น(ท)

 1. กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 96 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ยื่นคำขอกู้
 2. ส่งชำระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงสามารถขอกู้ใหม่ได้
 3. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และต้องมีหุ้นมากกว่าหนี้
 4. กู้ได้ทุกวันทำการ ยกเว้นวันสิ้นเดือน
 5. ส่งชำระไม่เกิน 300 งวด
 6. จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในสหกรณ์ หรือ จ่ายเป็นเช็ค
 7. สมาชิกต้องมากู้ด้วยตนเอง กรณีมอบอำนาจให้กรรมการประจำหน่วยหรือผู้ประสานงานสหกรณ์ ให้สหกรณ์จ่ายเป็นเช็คในนามสมาชิก

การกู้เงินสามัญเพื่อการดำรงชีพ (ด)

 1. กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 2. ส่งชำระไม่เกิน 180 งวด หรือภายในอายุ 75 ปี ของผู้กู้
 3. ต้องมีหุ้น 20% ของวงเงินอนุมัติให้กู้
 4. สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ต้องผูกพันเป็นบุคคลค้ำประกันสัญญาเดิมและค้ำได้ไม่เกินคนละ 3 สัญญา
 5. จ่ายเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน
 6. จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในสหกรณ์
 7. สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้แล้ว สามารถยื่นกู้เงินนี้ได้อีก หลังส่งชำระแล้ว 6 งวด
 8. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้งวดแรก 30%

การกู้ฉุกเฉิน ATM

 1. กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน, ไม่เกิน 60,000 บาท, ไม่เกิน 96% ของทุนเรือนหุ้น
  และไม่เกินเงินต้นของสัญญากู้พิเศษที่ส่งชำระคืนสหกรณ์
 2. ส่งชำระไม่เกิน 12 งวด หรือภายใน 1 ปี
 3. ไม่มีคนค้ำประกัน
 4. ยื่อกู้ได้ทุกวัน และอนุมัติในวันที่ยื่น
 5. จ่ายเงินโดยการกดรับเงินกู้ที่ตู้ ATM กรุงไทยเท่านั้น

การกู้เงินสามัญสวัสดิการเพิ่มความมั่นคง (ม)

 1. กู้ได้สูงสุดแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยพิจารณาจากเงินเดือนคงเหลือ
 2. ส่งชำระไม่เกิน 180 งวด หรือภายในอายุ 75 ปี ของผู้กู้
 3. สมาชิกค้ำประกัน 2 คน ต้องผูกพันเป็นบุคคลค้ำประกันสัญญาเดิมและค้ำได้ไม่เกินคนละ 3 สัญญา
 4. จ่ายเงินกู้เดือนละ 1 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน
 5. จ่ายเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในสหกรณ์
 6. สมาชิกผู้ได้รับเงินกู้แล้ว สามารถยื่นกู้เงินนี้ได้อีก หลังส่งชำระแล้ว 6 งวด
 7. สมาชิกต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักชำระหนี้งวดแรก 30%

การกู้เงินสามัญเพื่อการบริหารจัดการหนี้สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น (บ)

 1. กู้ได้ 65 เท่า ไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชำระ 180 งวด คำนวณงวดชำระหนี้แล้วสมาชิกอายุต้องไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
 2. เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 24 เดือน มีหุ้น 20% หรือไม่น้อยกว่า 800,000 บาท
 3. สมาชิกต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ ,เพื่อความมั่นคง ,กู้เงิน กบข. และหนี้สถาบันการเงินอื่น
 4. สมาชิกกู้มาแล้ว 12 งวด จึงมีสิทธิกู้ใหม่ได้ ต้องมีเงินเดือนเหลือ 30%
 5. ไม่มีประวัติการผิดนัดการชำระหนี้ และการชำระหนี้รายเดือนกับสหกรณ์ รวม 12 เดือนย้อนหลัง
 6. ทำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินอนุมัติ
 7. ยินยอมให้สหกรณ์และผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่การเงินหักเพื่อชำระหนี้สหกรณ์
 8. สมาชิกไม่ส่งสัญญาตามที่สหกรณ์กำหนด หรือสัญญาไม่สมบูรณ์ สหกรณ์จะยกเลิกการกู้ทันที
 9. กรณีสมาชิกยกเลิกไม่กู้ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนสหกรณ์จะดำเนินการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินอื่น อย่างน้อย 1 วัน
 10. สมาชิกผู้ขอกู้ต้องตรวจเครดิตบูโรและแนบเอกสารการตรวจสอบมาด้วยทุกครั้ง
 11. ส่งคำขอกู้ได้ ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน
 12. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ธนาคารหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ ตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน และไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
 13. ยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลให้แก่สถาบันการเงินอื่น
 14. ยินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลให้แก่ทายาท บุคคลที่ระบุสิทธิให้ได้รับเงินสงเคราะห์ (ชพค.)
 15. เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติการกู้สามัญแล้ว สหกรณ์จะชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นให้
 16. สมาชิกต้องไปติดต่อขอรับเอกสารกับสถาบันการเงินที่สมาชิกขอกู้ถัดจากเดือนที่กู้เงินได้ ดังนี้
  16.1 ขอรับใบเสร็จรับเงินกับสถาบันการเงินที่สหกรณ์ได้ชำระหนี้ให้เรียบร้อยแล้ว
  16.2 ขอเวนคืนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากสถาบันการเงิน
  16.3 สอบถามดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารจะลดให้
 17. วงเงินกู้ ทุก 500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน