การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่ง เป็นทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 60 ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 มีมติเห็นชอบมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2564 ที่เรียนดี มีความประพฤติ
เรียบร้อย

ประกาศ การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

Leave a Comment