ประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1 (ฉบับที่ 2)

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจัดจ้าง และปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1 (ฉบับที่ 1)
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ตั้งงบประมาณหมวดค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง เป็นค่าปผรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน โดยมีมติจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ในคราวปรชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565
เห็นชอบให้สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องนำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยกำหนดราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 893,000 บาท