ประกาศ สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  ชุดที่  60  ในคราวประชุม  ครั้งที่  7/2565  เมื่อวันที่  25  มกราคม  2565 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชาย – หญิง  บริเวณชั้น  1  อาคารสหกรณ์  ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงและก่อสร้างห้องน้ำชาย – หญิง บริเวณชั้น 1
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2565

Leave a Comment