ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้-เงินฝากสหกรณ์ฯ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ เงินฝาก และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยปรับอัตราดอกเบี้ยดังนี้

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ ปรับจาก 6.25 บาทต่อปี เปลี่ยนเป็น 5.25 บาทต่อปี
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์(เล่นสีแดง) ปรับจาก 2.75 บาทต่อปี เปลี่ยนเป็น 2.00 บาทต่อปี
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีน้ำเงิน) ปรับจาก 3.25 บาทต่อปี เปลี่ยนเป็น 2.50 บาทต่อปี

มีผลตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

Leave a Comment