โครงการพักชำระหนี้ โครงการ 3

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เรื่องพักชำระหนี้(เงินต้น) โครงการ 3 สมาชิกสามาถเริ่มส่งคำขอพักชำระหนี้ได้แล้ว สหกรณ์จะเริ่มพักชำระหนี้เงินต้น โดยสมาชิกยังส่งชำระในส่วนของดอกเบี้ยรายเดือน ในงวดชำระเดือน ธันวาคม 2564 จนถึง กันยายน 2564 สมาชิกต้องส่งคำขอก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หากช้ากว่านั้น จะได้พักในรอบเดือนถัดไป

สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดคำขอพักชำระหนี้ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1LhvQnTH2xqvHtY2ueQlntF7ZwAE63VJP/view?fbclid=IwAR0duZzJPu4Aw09vo5XYuB3sG2EZEpuEqo7YZH8sqa62b5OXtrF7PBoCvrI

Leave a Comment