ประกาศ เปิดโครงการพักชำระหนี้ และโครงการแก้ไขหนี้

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ 5 และโครงการมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ

สามารถส่งคำขอได้ไม่เกินวันที่ 15 ของทุกเดือน และจะมีผลในเดือนถัดไป

1. โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ 5
2. โครงการมาตรการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาลูกหนี้ค้างชำระ

แก้ไขโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โครงการ 5