สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน กันยายน 2566