ประกาศ รับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2566

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง รับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2566
เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และอนุเคราะห์ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและถูกให้ออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้ง
โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศ รับสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2566
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและทะเบียนสมาชิก (ประเภท R)