ประกาศ เงินรอตรวจสอบเกิน 10 ปี

ประกาศ สหกณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง เงินรอตรวจสอบเกิน 10 ปี เตรียมโอนเข้าทุนสำรอง
เป็นเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินโอนของสมาชิกท่านใด และเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
จึงขอรายงานเงินรอตรวจสอบเกิน 10 ปี เพื่อโอนเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ดังนี้

ประกาศ เงินรอตรวจสอบเกิน 10 ปี เตรียมโอนเข้าทุนสำรอง