ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ประสานงาน ประจำปี 2567

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ประสานงาน ประจำปี 2567
โดยมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 3/2567
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เห็นชอบแต่งตั้ง ที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ และผู้ประสานงาน ประจำปี 2567 ดังนี้

ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2567
ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี 2567