ประกาศ การรับสมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2567

การรับสมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2567
1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการประจำเขต
2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2567 ในวันทำการสหกรณ์
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ประกาศ การรับสมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2567
ใบสมัครผู้ประสานงาน ประจำปี 2567