การชำระเบี้ยประกันกลุ่มเพิ่มสวัสดิการสมาชิก ประจำปี 2567

การชำระเบี้ยประกันกลุ่มเพิ่มสวัสดิการสมาชิก ประจำปี 2567

สมาชิกสามัญรายเดิม อายุ 20 – 70 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
สมาชิกสามัญสมัครใหม่ อายุ 20 – 70 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 90 ปี
สมาชิกสมทบรายเดิม อายุ 0 – 70 ปี คุ้มครองต่อเนื่องอายุถึง 80 ปี
สมาชิกสมทบสมัครใหม่ อายุ 0 – 65 ปี คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 80 ปี

ประกาศ การชำระเบี้ยประกันกลุ่มเพิ่มสวัสดิการสมาชิก ประจำปี 2567