ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566 เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 นั้น สหกรณ์จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566 ดังนี้

รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566