ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568 แล้วนั้น บัดนี้ ได้ทำการสรรหาเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จึงประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568 ดังนี้

ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568