ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2567-2568

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหา
เป็นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ประจำปี 2567-2568

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยลงคะแนน เพื่อสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567 – 2568