สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน สิงหาคม 2565