ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ประจำ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้บุคคลที่
มีความรู้ความสามารถเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมที่ 2 พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อที่ 5
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 มีมติรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียกเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Leave a Comment