ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
แก้ไขเพิ่มเติมที่ 2 พ.ศ. 2561 หมวด 2 ข้อที่ 5 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 มีมติรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Leave a Comment