สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564