สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564