ประกาศ การจัดทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง การจัดทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก
ด้วย คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ชุดที่ 62 ในการประชุมครั้งที่ 5/2657 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีนโยบายในการจัดทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อให้แก่สมาชิก โดยคำนึงถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง ทุนประกัน เบี้ยประกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก้สมาชิก และผู้ค้ำประกันนั้น

ประกาศ การจัดทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก