ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ประกาศ สหกรณณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง แต่งตั้งผู้ประสานงานประจำปี 2567
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 ได้อนุมัติผู้ประสานงานเพิ่มเติม
โดยแต่งตั้ง นายโอภาส เสนารณฤทธิ์ เป็นผู้ประสานงาน
เขตสรรหาที่ 3 หน่วยอำเภอเมือง 1

ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)