ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการ

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ตามประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีผู้สมัครรับการสอบคัดเลือกตามประกาศลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 แล้วนั้น
จึงมีผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ตำแหน่งผู้จัดการ