หน่วยรับสมัคร และหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง หน่วยรับสมัครและหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
และหน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

หน่วยรับสมัคร และหน่วยลงคะเเนนเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
หน่วยลงคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ตารางการจัดสรรจำนวนผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2566