การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด สิ้นสุดปีดำเนินการทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และในปีดำเนินการ 2566 นี้ มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 507 คน คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้จัดประชุมสัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ และอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่สมาชิก และให้สมาชิกรับทราบสถานภาพ การบริหารจัดการหลังการเกษียณอายุ ตลอดทั้งการขอรับสวัสดิการต่างๆ ที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ สหกรณ์ จึงกำหนดจัดประชุมขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 12:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเเรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม