การจ่ายคืนเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก

#ไม่มีหนี้#ไม่ติดค้ำ#เป็นข้าราชการบำนาญ

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ

(2) เป็นผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้เกษียณอายุการทำงานตามปกติ

(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน

(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ

(5) สมาชิกรายหนึ่งจะรับคืนเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์ได้ปีละหนึ่งครั้ง แต่จะต้องคงเหลือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้น

(6) สมาชิกรายหนึ่งเมื่อรับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์แล้วจะไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์ และสหกรณ์จะไม่นำเงินหุ้นตามจำนวนที่สมาชิกรับคืน มาคำนวณเป็นเงินปันผลสำหรับปีนั้น

เอกสารแนบ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นบางส่วน
แบบคำขอรับเงินค่าหุ้นคืนบางส่วน

Leave a Comment