ประกาศ ลดดอกเบี้ย และพักชำระหนี้

อนุมัติการลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ลงจากเดิม 5.25% เหลือ 4.80% มีผลตั้งแต่ มกราคม 2566 เป็นต้นไป
อนุมัติการพักชำระหนี้ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566
สมาชิกปกติ พัก 8 เดือน สมาชิกที่พ้นสภาพไปแล้วแต่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ พัก 4 เดือน


คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร
1. ประกาศ โครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โครงการ 4
2. แบบคำของดส่งหุ้นและพักชำระหนี้รายเดือน