ขยายระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ ฌส.อด. และกองทุนล้านอุดร

ขยายระยะเวลาการชำระเงินสงเคราะห์ ฌส.อด. และกองทุนล้านอุดร
สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินสงเคราะห์