ประกาศ แต่งตั้งที่ปรึกษา, ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์ และผู้ประสานงาน ประจำปี 2566

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตตมศักดิ์ ประจำปี 2566 และเรื่องแต่งตั้งผู้ประสานงาน ประจำปี 2566

คลิกเพื่ออ่านประกาศ