ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2566-2567

ตามที่สหกรณ์ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 นั้น มติที่ประชุมเลือกตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ประจำปี 2566-2567 ตามประกาศที่แนบมานี้

คลิกลิ้งเพื่ออ่านประกาศ