ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก และกำหนดการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 โดยให้ผู้แทนสมาชิกตามประกาศนี้ อยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามรายละเอียดเเนบท้ายประกาศนี้

กำหนดการประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2565
1. สถานที่ ศูนย์ประชุม มลฑาทิพย์ ฮอลล์
2. วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30น. เป็นต้นไป

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

Leave a Comment