สถานภาพ – รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565