ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณ ชั้น 1

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้ประกาศสอบราคาปรับปรุง และซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง บริเวฯชั้น 1 (ฉบับที่2) ตามประกาศลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และคณะกรรมการพิจารณาผลได้ทำการพิจารณาผู้เสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นั้น

Leave a Comment