ผู้ตรวจราชการกรม เข้าเยี่ยมและตรวจสอบกิจการ

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต้อนรับ ท่านคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจกิจการ พบปะพูดคุยการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์   ศรีสุข ท่านสมัย  ศรีหาบุตรี กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ