รองผู้ว่าราชการเข้าเยี่ยมสหกรณ์

วันที่ 20 เมษายน 2563 ท่านธวัชชัย  ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย และมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังจากสถานการณ์เชื้อไว้รัส COVID19 โดยสหกรณ์ได้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันตามมาตรการที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด