สหกรณ์เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

     ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการประเมิน โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นเกียรติเข้าร่วมในการประเมินตามโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และในส่วนของฝ่ายบริหาร และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด นำโดย ท่างรองประธานกรรมการ ท่่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์ ศรีสุข พร้อมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่