ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝากและการถอนเงินฝากออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝากและการถอนเงินฝากออมทรัพย์

1.  การรับฝาก

     1.1  การนำเงินเข้าฝากหากมียอดเงินตั้งแต่  5  ล้านบาทขึ้นไป ทั้งฝากเงินสดที่เคาน์เตอร์หรือโอนเงินสดผ่านธนาคาร  จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1  วันทำการ   และต้องแจ้งก่อนเวลา  11:00  น. แล้วจึงนำเงินเข้าฝากก่อนเวลา 11:00 น. ในวันถัดมา  หากแจ้งหลังเวลา  11:00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้หลังวันที่แจ้งไปอีก  2  วันทำการ 

     1.2  การนำเงินเข้าฝากหากมียอดเงินตั้งแต่ 5  ล้านบาทขึ้นไป โดยไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า  สหกรณ์จะทำรายการฝากให้หลังจากวันที่ได้รับแจ้งว่านำเงินเข้าฝาก 2 วันทำการถัดไป

     1.3  กรณีโอนเงินสดผ่านธนาคารเข้าบัญชีสหกรณ์  มียอดเงินน้อยกว่า  5  ล้านบาทจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ  รายละเอียดดังนี้

          1.3.1  โอนเงินเข้าก่อนเวลา  11:00 น.  แจ้งให้สหกรณ์ทราบก่อนเวลา  15:00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันที่โอน

          1.3.2  โอนเงินเข้าก่อนเวลา  11:00 น.  แจ้งให้สหกรณ์ทราบหลังเวลา  15:00 น. สหกรณ์จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป

     1.4  กรณีนำเช็คเข้าฝากออมทรัพย์  จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า  1 วันทำการ และสหกรณ์ต้องได้รับเช็คก่อนเวลา  11:00 น. ของวันถัดมาสหกรณ์จะทำรายการฝากให้ในวันที่สหกรณ์เรียกเก็บเงินตามเช็คนั้นได้

2.  การถอนเงินฝาก

     2.1  การถอนเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน  10  ล้านบาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  1  วันทำการ

     2.2  การถอนเงินฝากเกินกว่า  10  ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน  30  ล้านบาท  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  2  วันทำการ

     2.3  การถอนเงินฝากเกินกว่า 30  ล้านบาท ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3  วันทำการ
                                    ----------------------------------