ประกาศ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด (งวดที่ 2)

07052564

Write comment (0 Comments)

เปิดรับสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)

รายละเอียดเพิ่มเติม (พร้อมใบสมัคร) คลิก

SSST

Write comment (0 Comments)

ประกาศยกเลิกการลงคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการ


cancel 17-9-2563
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

Write comment (0 Comments)

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ศึกษาดูงาน

Untitled-1-01.png

Write comment (0 Comments)

ผู้ตรวจราชการกรม เข้าเยี่ยมและตรวจสอบกิจการ

 

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ต้อนรับ ท่านคำรณ  พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจกิจการ พบปะพูดคุยการดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์   ศรีสุข ท่านสมัย  ศรีหาบุตรี กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

Write comment (0 Comments)