ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด
เรื่อง รายละเอียดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และจำนวนผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2563

 

      อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จํากัด หมวด 7 ข้อ 65 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานีจํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 22/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 จำนวนสมาชิกใช้อัตราส่วน 30 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน รวมจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

1. ประกาศ จำนวนผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (อัตราส่วน 30:1)  ดาวน์โหลด

2. ประกาศ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลด

3. ใบสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ดาวน์โหลด

 

 

--------------------------------------------------------