ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด

เรื่อง   การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560

    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี  จำกัด  หมวด  6  ข้อ  55   ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  พ.ศ. 2560 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  55  ในการประชุมครั้งที่  27/2560  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560  สมาชิกสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

      1. ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ดาวน์โหลด
      2. ประกาศเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด
      3. รายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งหน่วยต่างๆ  ดาวน์โหลด
      4. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด
      5. สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
      6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

      7. ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม หน่วยที่มีการเลือกตั้ง)  ดาวน์โหลด

 

----------------------------------------------------------------------