Up

ระเบียบข้อบังคับสหกรณ์

ระเบียบข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินฝากของสหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณะประโยชน์
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกโครงการ 1
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 1
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคง 2
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายทุนดำเนินการสวัสดิการ
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
 
 
Powered by Phoca Download