ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กำหนดการ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัว และทำสัญญาจ้างกับสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดเวลา ให้ถือว่าสละสิทธิ์ และเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปแทน