ประกาศ การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด
เรื่อง การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568

รับสมัครระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566
เวลา 08:30 – 15:30 น.
ที่สหกรณ์ออมทัรพย์ครูอุดรธานี จำกัด

ประกาศ การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567-2568
ใบสมัคร