ตรวสอบรายชื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสหกรณ์ฯกำหนดโครงการประชุมสัมมนาสมาชิก ประจำปี พ.ศ.2565 โดยการประชุมครั้งละไม่เกิน 1,000 คน และมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่านระบบตรวจสอบรายชื่อ โดยในระบบจะแจ้งลำดับที่เข้าร่วมประชุม และวันเวลาประชุมให้สมาชิกทราบอย่างครบถ้วน

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่