สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2503 มีชื่อว่า “สหกรณ์ครูอุดรธานี จำกัดสินใช้” มีสมาจำนวน 1,265 คนต่อมาได้จดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2511 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด” เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2512 สำนักงานตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 16 ปี ในปี 2519 ซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่ ในราคา 450,000 บาท เลขที่ 5 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ได้สร้างอาคารสำนักงานในงบประมาณ 500,000 บาท พร้อมบ้านพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 หลัง เป็นเวลา 20 ปี ต่อมาเมื่อปี 2539 ได้สร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น พร้อมสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาก่อนสร้างประมาณ 10 เดือน ในวงเงิน 28,360,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ได้แบ่งแยกสหกรณ์ไปก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ตามการแบ่งแยกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2537 โดยแบ่งแยกทรัพย์สินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ ได้แบ่งแยกเต็มจำนวนเว้นส่วนของเงินสำรอง จำนวน 31,064,068.14 บาทจึงขอตัดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นรายการบริจาคซึ่งไม่น้อยกว่าปีละ 3 ล้านบาท