สหกรณ์เข้ารับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาว

 

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

     ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะทำให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเข้าร่วมโครงการและเข้ารับการประเมิน โดยมีท่านสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นเกียรติเข้าร่วมในการประเมินตามโครงการ สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และในส่วนของฝ่ายบริหาร และการจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด นำโดย ท่างรองประธานกรรมการ ท่่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาสตร์ ศรีสุข พร้อมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด เข้าเยี่ยมพบและศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านรอ งประธานกรรมการ ท่านปรีชา วิเศษชัย ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ท่านเทคนิค ศรีเสมอ รองประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 

Write comment (0 Comments)

ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

 

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด ต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ โดยมีท่านประธานกรรมการ ท่านประกอบ จันทรทิพย์ ท่านผู้จัดการยุทธศาตร์  ศรีสุข

ท่านปรีชา วิเศษชัย รองประธานกรรมการ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมบรรยายและต้อนรับ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

Write comment (0 Comments)

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

 

 

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต์ ประจำปี 2561 ขึ้นที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติจากท่านสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีจัดงาน ในงานมีการร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬา พบปะสังสรรค์กับสหกรณ์ต่างๆภายในจังหวัดร่วมทำกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 

 

 

 

 

 

 

 

Write comment (0 Comments)